Privacyverklaring


PRIVACYVERKLARING Duffel, januari 2023

De Vlaamse Actieve Senioren, Vl@s Duffel, verwerkt alle persoonsgegevens zoals wettelijk is verplicht en hieronder staat beschreven.

Algemeen

Vlas Duffel is de eindverantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonsgegevens. Dit betekent oa het verzamelen, opslaan, opvragen, gebruiken, doorsturen en wissen van persoonsgegevens.

Verdere informatie over de verwerking kan u opvragen bij de voorzitter :

Paul Koeck, Maltahoevelei 14, 2570 Duffel koeckpaul@yahoo.com

Doel van bewaren en verwerken

Vlas bewaart en verwerkt uw persoonlijke gegevens in verband met onderstaande doeleinden en verwerkt hiervoor uw naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Ook persoonlijke gegevens zoals geboorteplaats en -datum, pasfoto en persoonsgebonden informatie vallen onder deze verwerkingsmodaliteit.

  • Het inschrijven tot lid van onze vereniging,

  • Het uitnodigen tot deelname aan onze georganiseerde activiteiten,

  • Het aangaan van een verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijkheid,

  • Het versturen van informatiebrochures of mailberichten aangaande de werking van de vereniging.

Het betrokken lid of ex-lid heeft steeds het recht om de gegeven toestemming ten allen tijde in te trekken. Deze intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking van de toestemming daterend van voor de intrekking.

Overmaken aan derde partijen

Wanneer het noodzakelijk is om de werking van de vereniging te garanderen kunnen we persoonsgegevens van de betrokkene meedelen aan derde partijen. Voorbeelden hiervan zijn onder andere

  • Afsluiten van een verzekering bij Vlas Nationaal en/of elders

  • Inschrijven voor bezoeken en /of deelname aan activiteiten waarvoor het lid inschreef.

Wij vragen aan deze derden om confidentieel om te gaan met deze gegevens en ze alleen te gebruiken om de vooropgestelde activiteit uit te voeren.

Wij kunnen persoonsgegevens delen met derde partijen indien de betrokkene ons daarvoor toestemming geeft.

Onze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan een land buiten Europa.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. De bewaring duurt niet langer dan vijf jaar na het ontslag van een lid. Nadien worden de gegevens opgeslagen in het archief van de vereniging.

Recht van inzage, verbetering, beperking, bezwaar, verwijderen en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Onze leden hebben ten allen tijde het recht op inzage in de verzamelde persoonsgegevens en kan ze laten verbeteren indien ze foutief of veranderd zouden zijn. Het lid kan ook de verwerking van de gegevens laten beperken en bezwaar maken tegen verdere verwerking.

Alle betrokkenen hebben het recht om een kopie van zijn persoonlijke gegevens te bekomen. Zulke aanvraag dient vooraf te gaan met een schriftelijke legitimatie gericht aan de verwerker van de persoonsgegevens.

Aanvaarding

Door het betalen van het jaarlijks lidgeld aan de vereniging aanvaardt het lid de privacyverklaring zoals hierboven staat afgebeeld. Ook eventuele wijzigingen worden geacht gekend te zijn.

Klacht

Alle betrokkenen hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be.